Person antecknar på ipad, i bakgrunden syns i maskin oskarpt.

Utvärdering av applikationer och system för effektivare logistik

Om testbädden

Testbäddsvärd: NCC
Testbäddsansvarig: Claes Henschel, projektledare digitalisering, NCC
Akademiskt ansvarig: Martin Rudberg, professor i bygglogistik, Linköpings universitet

NCC testbäddsprojekt adresserar två områden:

Sömlös försörjningskedja: flödet av material och information till, från och på byggarbetsplatsen samt
Förbättrad arbetsmiljö: Införande av digitala skyddsbarriärer inom högriskområden

I den första delen av testbäddsprojektet utvärderas applikationer och system för att skapa effektiv logistik och en sömlös försörjningskedja. De flesta leverantörer och underentreprenörer som är inblandade i byggprojekt ställer höga krav på samordning och vill ha tillgång till rätt information för alla inblandade aktörer. Här har digitaliseringen och de applikationer och system som utvecklas en viktig funktion att fylla.

Den centrala frågeställningen för tester som genomförs är hur digitaliseringen kan bli en katalysator och möjliggörare för den sömlösa försörjningskedjan, och vilka utvecklingsmöjligheter som skapas om vi har en digital representation av försörjningskedjan.

"En katalysator för den sömlösa försörjningskedjan"

Det är många utmaningar som behöver hanteras för att vi ska få till en sömlös försörjningskedja. Men det öppnar också upp för en hel del möjligheter!
De frågeställningar som lyfts i testerna är bland annat hur sensorer, RFID-taggar, e-standarder med mera kan nyttjas för att kommunicera, samla data, planera, och styra försörjningskedjan, för att skapa en effektiv försörjning av resurser (material, människor, maskiner/verktyg) till byggplatsen.

Det är också viktigt att ta hänsyn till hur man kan säkerställa spårbarhet för alla resursslag genom hela logistikprocessen och på byggarbetsplatsen. Material, verktyg och maskiner kan följas "i realtid" från tillverkning till slutlig placering i byggnaden, vilket inkluderar vägen till och från men också på själva byggplatsen.

Med stöd i en effektiv, digital, försörjningskedja bör det ge en rad positiva effekter på bygget. Förutom en bättre produktivitet är de förväntade nyttoeffekterna bättre kvalitet, en säkrare arbetsmiljö och att det skapas bättre förutsättningar för industriell produktion. Med bas i detta har NCC valt att fokusera på order-leveransprocessen, överlämnandet och spårbarheten på byggplatsen och hur digitaliseringen kan skapa bättre förutsättningar inom dessa områden.

Person kopplar fast en säkerhetslina på sin rygg.

Digital teknik för att minska olyckor på byggarbetsplatser

Det andra området som testbäddsprojektet hanterar är att utvärdera om digitala tekniker kan minska mängden allvarliga och dödliga olyckor på byggarbetsplatser.
Byggindustrin är den bransch i Sverige som har flest dödsfall, flest arbetsplatsolyckor och flest tillbud i Sverige. De vanligaste orsakerna till arbetsolyckor är fall, förlorad kontroll över handverktyg och plötslig fysisk överbelastning. Vid sidan av de vanliga olyckorna är byggbranschen också drabbad av ett flertal riktigt allvarliga olyckor varje år, och tyvärr också relativt många olyckor med dödlig utgång. Inom NCC har tre högriskområden identifierats: arbete på hög höjd, arbete med tornkran och arbete med tunga fordon i trafikerad miljö. Sedan 2007 har 90 procent av dödsolyckor, allvarliga tillbud och allvarliga olyckor skett inom dessa tre områden.

Idag finns väl uppbyggda system, processer och verktyg, som fokuserar på säkerhetskultur, attityder och beteende, för att skapa en säker arbetsmiljö. Trots det kvarstår ett behov av att se hur digitaliseringen kan öka säkerheten ytterligare. Hypotesen som testas är alltså att nya digitala lösningar kan öka säkerheten på byggplatser. Exempel på det är att utrustning och personal utrustas med sensorer som i realtid kan informera om olika risksituationer eller övervaka individers arbetssituation för att undvika risksituationer. Dessutom kan Augmented Reality (AR) används för att förbättra arbetsmiljön via en kombination av virtuell och fysisk miljö. Det finns också initiativ där avancerad simulering av arbetsplatsen användas för att i förväg identifiera olika tänkbara riskfaktorer och farliga situationer.

Ett område som NCC har valt att fokusera på i testerna är digitala säkerhetsbarriärer mellan människor och maskiner där det finns risk för olycka, särskilt inom de tre identifierade högriskområdena. I de digitala skyddsbarriärerna nyttjas sensorer, kameror och avancerad objektsidentifiering med stöd i AI-modeller (artificiell intelligens) för att ge varningar och notifieringar till berörd personal när de befinner sig i en riskzon. Testerna ska utvärdera om dessa digitala hjälpmedel kan vara en viktig del i att minimera, och bästa fall eliminera, allvarliga och dödliga olyckor på var byggplatser.