Nu kan du ta del av rapporterna Ingjutna fuktsensorer för betong och cementbaserade avjämningsskikt och Fiberoptiska sensorer som är skrivna av Robert Larsson på Heidelberg Materials Cement Sverige. Robert är tesbäddsansvarig för Digital transformation för ökad hållbarhet och produktivitet i produktion.

Robert Larsson, Heidelberg Materials Cement Sverige

Hej Robert, vilka är de viktigaste resultaten av arbetet som lett fram till de två rapporterna?

Jag skulle säga att det viktigaste erfarenheterna och resultaten har varit möjligheten att testa sensorer i pågående byggprojekt under en längre tidsperiod. Vi har i fallet med de trådlösa fuktsensorerna haft dessa i gång under nästan två år. Detta har givit värdefull kunskap om hur sensorer fungerar och påverkas av att vara ingjutna i betong under lång tid. Det har även varit värdefullt att se hur sensorer påverkas då de utsätts för tuffa påfrestningar såsom exempelvis minusgrader och perioder med höga fuktnivåer vilket har inträffat under testperioden. Men för att utvärdera den mättekniska precisionen så kan vi konstatera att detta är enklare och mer tillförlitligt att göra i en miljö där yttre faktorer kan kontrolleras bättre än vad som är fallet på en byggplats.

– Testet med de fiberoptiska sensorerna för mätning av deformationer i betong under tidig härdning har i sig varit unikt då tekniken inte använts på detta sätt tidigare. Testet innebar stora utmaningar i både installation och analys av den stora mängden mätdata. Men vi kan ändå konstatera att testet har bidragit med väldigt värdefull kunskap om fiberoptiska sensorers potential och begränsningar för denna tillämpning. I dagsläget är inte systemet lämpad för regelbundna fältmätningar i hårdnande betong, utan passar bättre som kompletterande mätmetod i laboratorieförsök. För att bli intressant som mätmetod i fält behöver systemet bli enklare att installera och dessutom behövs stöd för automatisk datahantering.

Vem hoppas du tar till sig resultaten?

– Jag skulle säga att resultaten är viktiga för de som arbetar med teknik- och metodutveckling i rollen som kravställare, utförare, betongtillverkare, och sensorutvecklare. Men även ägare och förvaltare av själva byggnadsverket har nytta av resultaten. När det gäller exempelvis trådlösa fuktsensorer så är intresset väldigt stort hos byggherrar, entreprenörer och betongtillverkare att få fram fungerande mätsystem.

Hur hoppas du att resultaten tas vidare och utvecklas?

– Jag hoppas att det arbete vi genomfört utgör en viktig kunskapsbas i det vidare arbete att utveckla och få fram nya sensorsystem som kan bli till stor nytta för betongbyggandet och branschen i stort. När det gäller till exempel trådlösa fuktsensorer för betong så arbetar sensortillverkare just nu med tester av en modifierad sensor som baseras på de erfarenheter och lärdomar vi gjort inom detta projekt. Det ser väldigt lovande ut och jag hoppas att vi under detta år kan få se att spännande framsteg görs inom området.

Uppdaterad den